GGD Inspectierapport:

Specifieke eisen zijn onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag voor personeel, een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, het organiseren van inspraak van ouders en het gebruik van de Nederlandse taal als voertaal.
Algemene wettelijke eisen gaan bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de groepsgrootte, de verhouding beroepskrachten/aantal kinderen en verblijfsruimten. Deze beleidsregels gelden voor alle kindercentra gastouders, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Jaarlijks voeren wij een risico- inventarisatie uit om te checken of we nog altijd aan alle eisen voldoen. Hiervoor gebruiken we de Risico monitor. De Risicomonitor is een erkend en branche specifiek online instrument waarmee wij de RI’s (risico-inventarisaties) Arbo, Veiligheid en Gezondheid kunnen uitvoeren. Na het inventariseren stellen we actieplannen op. Deze actieplannen en bespreken we in het team. Afhankelijk van de actieplannen passen we ons beleid en/of werkwijze aan. Actieplannen en eventuele wijzigingen in beleid en/of werkwijze worden altijd ter info aan de oudercommissie voorgelegd. De RI’s en bij behorende rapportages worden door de GGD geïnspecteerd
GGD Groningen beoordeelt of een kindercentra aan de gestelde eisen voldoet. De resultaten van de inspecties maakt de GGD bekend aan de gemeenten.
GGD Groningen controleert kindercentra en peuterspeelzalen op de volgende onderwerpen:

• Betrokkenheid en inspraak van ouders.
• Deskundigheid van personeel.
• Veiligheid en gezondheid.
• Accommodatie en inrichting.
• Groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de inspecties door GGD Groningen? Dan kunt u contact zoeken met de afdeling Toezicht & Advies van GGD Groningen.
Telefoon 050 367 43 25.
De uitkomsten van de onderzoeken worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarin worden alle kindercentra, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Het register is openbaar. Ouders kunnen op deze site inspectierapporten inzien van kinderopvanglocaties en daarmee een weloverwogen keuze maken voor de opvang van hun kind(eren)
Het LRK nummer van Juffies SPEELopvang is 128520152
Bekijk hier de meeste recente GGD inspectierapporten